എല്ലാ ഭര്‍ത്താക്കന്മാരും വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ളവരും ഇതൊന്നു കേള്‍ക്കണേ- Latest Islamic Speech

എല്ലാ ഭര്‍ത്താക്കന്മാരും വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ളവരും ഇതൊന്നു കേള്‍ക്കണേ- Latest Islamic Speech

The chairman of orbit organisation of bukharies for islamic treaty. The alumni association of Bukhari da’wa college.
►General Secretary: Indian Welfare Association
►Principal: Makhdoomiyya Da-Wa College, Attingal
►Director: Bachelor of Arts & Islamic Studies,
Mambaul Hudha (Kechery, Tcr)
►State Deputy President: Kerala State Sunni Students Federation (SSF)
►Secretary : Quadisiyya Islamic Complex,
Thazhuthala, Kottiyam.
Awards
1. Hassan Bin Sabith Award
(Riyadh, KSA – 2010)
2. Khatheebu-Shamil Award
(Malappuram, India – 2011)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*