ഭ്യാര്യ ഭര്‍ത്താകള്‍ ഒരുതവണ ബന്ധപ്പെട്ടാല്‍ രണ്ടാമത് ബന്ധപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പ് കുളിക്കല്‍ നിര്‍ബന്ധമാണോ..?അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുനാമത്തില്‍, അവനാണ് സര്‍വ്വസ്തുതിയും, പ്രവാചകരുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മേല്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രങ്ങള്‍ വര്‍ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ.
ഭാര്യാ-ഭര്‍തൃബന്ധത്തിലൂടെ കുളി നിര്‍ബന്ധമാവും. എന്നാല്‍, ശുദ്ധി നിര്‍ബന്ധമാവുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി കുളിച്ചിരിക്കണമെന്നതാണ് നിര്‍ബന്ധം. നോമ്പ് എടുക്കാന്‍ വരെ ജനാബതില്‍നിന്ന് ശുദ്ധി ആവണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധമില്ല, ജനാബത് കാരനായി നോമ്പ് തുടങ്ങാവുന്നതാണ് എന്നര്‍ത്ഥം. ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെടാനും പുരുഷന് ശുദ്ധി നിര്‍ബന്ധമില്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ കുളിനിര്‍ബന്ധമായിരിക്കെത്തന്നെ വീണ്ടും ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്.
കൂടുതല്‍ അറിയാനും അത് അനുസരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കാനും നാഥന്‍ തുണക്കട്ടെ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*