കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചെറുപ്പക്കാരോട് ഈ 6 വിഭാഗം സ്ത്രീകളെ കല്യാണം കഴിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ദിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും കുടുംബത്തിനും ഇത് പ്രയാസമാകും

കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ചെറുപ്പക്കാരോട് ഈ 6 വിഭാഗം സ്ത്രീകളെ കല്യാണം കഴിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ദിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും കുടുംബത്തിനും ഇത് പ്രയാസമാകും

എല്ലാ ഭര്‍ത്താക്കന്മാരും വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ളവരും ഇതൊന്നു കേള്‍ക്കണേ- Latest Islamic Speech

എല്ലാ ഭര്‍ത്താക്കന്മാരും വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ളവരും ഇതൊന്നു കേള്‍ക്കണേ- Latest Islamic Speech The chairman of orbit organisation of bukharies for islamic treaty. The alumni association of Bukhari da’wa […]